DIRK CORSTENS PRAKTIJK PSYCHIATRIE
dcorstenspraktijkpsychiatrie@gmail.com

bezoekadres: Het Coachhuis Boschstraat 45 -  6211 AT Maastricht

tel 0031652839800   fax 0031432010834

NL49TRIO0391123041

website: http://www.dirkcorstens.com/praktijk/

KVK  14104759  AGB code persoonlijk 03059852  AGB praktijk 03095421 BIG  09020507301

In mijn praktijk behandel/begeleid ik mensen die ik al langer in behandeling had toen ik nog bij de RIAGG Maastricht werkte. Ik neem nauwelijks nieuwe patiënten aan. Alleen mensen die voor reguliere zorg in Maastricht niet of moeilijk terecht kunnen. 

Daarnaast verwijzen huisartsen mij mensen voor eenmalig consult. 

Behandeling:

In een intakegesprek maken we een behandelplan waarvan u een afschrift krijgt en indien u daar toestemming voor geeft krijgt de huisarts ook een kopie. Het behandelplan geeft weer wat de reden is dat u bij mij komt, wat er voor ons gezamenlijk aan de hand is en wat we samen gaan doen.

Jaarlijks stuur ik de huisarts een evaluatieverslag. 

Bij afsluiting krijgt de huisarts ook een verslag. 

Indien gewenst krijgt u van alle correspondentie een kopie.

Wachttijden:

Aangezien ik geen nieuwe patiënten aanneem heb ik geen wachttijden. Voor de eenmalige consulten voor ZIO/TIPP zijn de wachttijden 2 - 4 weken.

Tarieven:

Ik sluit geen contracten met zorgverzekeraars. Eenieder vraag ik een Akte van Cessie te ondertekenen. Daarmee geeft de cliënt mij toestemming rechtstreeks te declareren. Ik declareer conform de geldende DBC-systematiek. Ik krijg 60-80% van het gedeclareerde bedrag vergoed, en indien er nog eigen risico is dan wordt dat op mij verhaald. Ik vraag dat niet aan u. U krijgt dus geen rekening van mij. De zorgverzekeraar moet inzichtelijk maken aan u wat betaald is. 

Voor mensen die zelf betalen reken ik € 120 per uur.

Tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief  zie Nederlandse Zorgautoriteit https://www.nza.nl/regelgeving/tarieven-en-prestaties/TB_REG_17600_01__Gespecialiseerde_ggz_2017?view=Standard

De eenmalige consulten worden afgerekend door ZIO/TIPP. Die zijn voor u kosteloos.

Privacyverklaring:

Indien u niet wenst dat uw diagnose kenbaar wordt gemaakt aan uw zorgverzekeraar hanteer ik de daarvoor geldende privacyverklaring.

Klachten:

Voor klachten kunt u terecht bij R. Cardynaals, psychiater in Maastricht. Hij is te bereiken via e-mail: renecardynaals@gmail.com en telefonisch 06-19864201

Geschillen:

Ik ben vanaf 1 november 2017 lid van de afdeling ZGP (Zelfstandig Gevestigde Psychiaters) van de NVvP (Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie). Op deze manier ben ik automatisch lid van de geschillencommissie GGZ.

https://www.nvvp.net/zelfstandig-gevestigde-psychiaters

https://www.degeschillencommissiezorg.nl/clienten/zorgcommissies/geestelijke-gezondheidszorg/

Plotseling overlijden of andere calamiteiten:

Indien ik kom te overlijden of om andere redenen plotseling niet meer kan werken, dan dient men zich te vervoegen tot de huisarts.

Goedgekeurd Kwaliteitsstatuut

Goedgekeurd kwaliteitsstatuut ggz – vrijgevestigden
Per 1 januari 2017 zijn alle aanbieders van ‘geneeskundige ggz’, dat wil zeggen generalistische basisggz
en gespecialiseerde ggz binnen de Zorgverzekeringswet, verplicht een kwaliteitsstatuut openbaar
te maken. Dit betreft een goedgekeurd kwaliteitsstatuut.
I. Algemene informatie
1. Gegevens ggz-aanbieder
Naam regiebehandelaar: Dirk (HJTM) Corstens
BIG-registraties: 09020507301
Overige kwalificaties: drs
Basisopleiding: Psychiater en psychotherapeut
AGB-code persoonlijk: 03059852
Praktijk informatie 1
Naam praktijk: Dirk Corstens Praktijk Psychiatrie
E-mailadres: dcorstenspraktijkpsychiatrie@gmail.com
KvK nummer: 14104759
Website: http://www.dirkcorstens.com/praktijk/
AGB-code praktijk: 03095421
2. Werkzaam in:
de gespecialiseerde-ggz
3. Aandachtsgebieden
Patiënten kunnen met de volgende problematiek in mijn praktijk terecht (zoals aandachtsgebieden,
type klachten, behandelvorm):
Stemmen horen. Eenmalige consulten huisartsen. Expertises. Patiënten die eerder bij mij in
behandeling waren en niet verwezen kunnen of willen worden naar anderen. Ik sta maar zeer
beperkt open voor nieuwe verwijzingen.
4. Samenstelling van de praktijk
Aan mijn praktijk zijn de volgende zorg verlenende medewerkers verbonden (namen en
BIGregistraties van regiebehandelaren):
Medewerker 1
Naam: Dirk Corstens
BIG-registratienummer: 09020507301
5. Professioneel netwerk
5b. Ik werk in mijn professioneel netwerk het meest, frequent, samen met (naam/namen en indien
van toepassing BIG-registratie(s)):
huisartsen aangesloten bij ZIO Maastricht en Heuvelland
5c. Ik maak in de volgende situaties gebruik van dat professionele netwerk, tenzij de patiënt
daarvoor geen toestemming geeft:
Ik heb meer dan 25 jaar in de regio gewerkt, werk nu naast de kleine eigen praktijk, bij METggz in
Roermond in de sociale psychiatrie. Ik werk met allerlei partners samen als dat gewenst is en verwijs
indien nodig. Nogmaals ik heb een heel beperkt cliëntenbestand. Ik verricht ook nog achterwacht als
psychiater op het MUMC+.
5d. Patiënten kunnen gedurende avond/nacht/weekend/crises terecht bij (mijzelf,
huisartsenpraktijk/post, spoedeisende eerste hulp, ggz-crisisdienst):
mijzelf en huisarts, 24-uursdienst

5e. Heeft u specifieke afspraken met een ggz-crisisdienst, HAP of SEH?
Nee, omdat: niet nodig
6. Contracten met zorgverzekeraars en de vergoeding van verzekerde zorg
Heeft u een contract met de zorgverzekeraar?
Nee
7. Behandeltarieven:
Ik heb de tarieven die ik hanteer gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief overig (zorg)product voor niet-verzekerde zorg het OZP-tarief gepubliceerd op mijn
website of in mijn praktijk.
Ik heb het tarief voor zelfbetalers gepubliceerd op mijn website of in mijn praktijk.
Ik hanteer geen voorwaarden en tarief voor no-show.
De behandeltarieven, OZP-tarief en eventueel no-show voorwaarden en no-show tarief zijn hier te
vinden:
Link naar website met de behandeltarieven, OZP-tarief, en eventueel no-show voorwaarden en noshow
tarief: http://www.dirkcorstens.com/praktijk/
8. Kwaliteitswaarborg
Ik voldoe aan de volgende kwaliteitseisen, voortvloeiend uit mijn beroepsregistratie, specialisme of
branche/beroepsvereniging(aanvinken wat van toepassing is:
Intervisie
Visitatie
Bij- en nascholing
De beroepscode van mijn beroepsvereniging
Ik upload het document met bewijsvoering van de basiskwaliteitseisen van mijn beroepsgroep op
www.ggzkwaliteitsstatuut.nl
9. Klachten- en geschillenregeling
9a. Mijn patiënten kunnen met klachten over mij of mijn behandeling terecht bij mij of bij (naam
en contactgegevens klachtenfunctionaris):
R. Cardynaals, psychiater in Maastricht. Hij is te bereiken via e-mail: renecardynaals@gmail.com en
telefonisch 06-19864201
Ik upload het document met de klachtenregeling op:
www.ggzkwaliteitsstatuut.nl
9b. Mijn patiënten kunnen met geschillen over mij of mijn behandeling terecht bij
Naam geschilleninstantie vermelden waarbij u bent aangesloten:
Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie sectie zelfstandig gevestigden
Link naar website:
https://www.degeschillencommissiezorg.nl/clienten/zorgcommissies/geestelijke-gezondheidszorg/
10. Regeling bij vakantie en calamiteiten
10a. Patiënten kunnen tijdens mijn afwezigheid gedurende vakantie en ziekte terecht bij
Naam vervangend behandelaar:
In principe ben ik altijd telefonisch te bereiken via 06-52839800
verder kunnen patiënten zich wenden tot de huisarts
10b. Ik heb overdracht geregeld en vastgelegd in geval mijn praktijk plotseling sluit wegens
overlijden of andere calamiteiten:
Ja

II. Het behandelproces - het traject dat de patiënt in mijn praktijk
doorloopt
11. Wachttijd voor intake en behandeling
Patiënten vinden informatie over wachttijden voor intake en behandeling via deze link of document
(en kunnen deze telefonisch opvragen). De informatie is gerangschikt naar generalistische basis-ggz
en/of gespecialiseerde ggz, en -in geval van een contract- per zorgverzekeraar, en -indien van
toepassing- per diagnose.
Link naar wachttijden voor intake en behandeling: http://www.dirkcorstens.com/praktijk/
12. Aanmelding en intake
12a. De aanmeldprocedure is in mijn praktijk als volgt geregeld (zoals: wie ontvangt de
telefonische aanmelding, wie doet de intake, hoe verloopt de communicatie met de patiënt):
ik neem nauwelijks nieuwe patiënten aan, en verwijzing vindt telefonisch en via officiële verwijzing
plaats
12b. Ik verwijs de patiënt terug naar de verwijzer –indien mogelijk met een passend advies- indien
mijn praktijk geen passend aanbod heeft op de zorgvraag van de patiënt (zoals een ander
werkterrein of een behandelaar met een andere specifieke deskundigheid):
Ja
13. Diagnostiek
13a. De diagnose voor de behandeling wordt in mijn praktijk gesteld door
Naam: H.J.T.M. (Dirk) Corstens
Generalistische basis ggz:
Geen
Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie Omschrijving
0329 Psychiater
9402 Psychotherapeut
13b. Zijn er andere betrokkenen bij het diagnostisch proces, zo ja in welke rol?:
nee
14. Behandeling
14a. Het behandelplan wordt in mijn praktijk in samenspraak met de patiënt opgesteld door
Naam: H.J.T.M. (Dirk) Corstens
Generalistische basis ggz:
Geen
Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie Omschrijving
0329 Psychiater
9402 Psychotherapeut
14b. Het aanspreekpunt voor de patiënt tijdens de behandeling is
Naam: H.J.T.M. (Dirk) Corstens
Generalistische basis ggz:
Geen
Gespecialiseerde ggz:
Kwalificatie Omschrijving

0329 Psychiater
9402 Psychotherapeut
14c. De patiënt/cliënt is geïnformeerd over degene die het aanspreekpunt is tijdens de
behandeling (naam en functie van de betreffende persoon zijn bekend bij de patiënt/cliënt):
Ja
14d. Bij langer durende behandeling (> 12 weken) stuur ik een afschrift van het behandelplan als
brief naar de huisarts (of andere verwijzer), tenzij de patiënt daarvoor geen toestemming geeft:
Ja
14e. Ik draag zorg voor goede communicatie met de patiënt en –indien van toepassing en met
toestemming van de patiënt- diens naasten, over het beloop van de behandeling. Ik doe dat als
volgt:
mondeling naar de patiuent en schriftelijk naar de huisarts
14f. De voortgang van de behandeling wordt in mijn praktijk als volgt gemonitord (zoals
voortgangsbespreking behandelplan, evaluatie, vragenlijsten, ROM):
nee
14h. Ik evalueer periodiek en tijdig met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de voortgang,
doelmatigheid en effectiviteit van de behandeling. Als standaardperiode hanteer ik hiervoor:
geen standaardmethode - ik evalueer regelmatig.
14i. Ik meet de tevredenheid van mijn patiënten op de volgende manier:
door het ze te vragen
15. Afsluiting/nazorg
15a. Ik bespreek met de patiënt (en eventueel zijn naasten) de resultaten van de behandeling en
de mogelijke vervolgstappen:
Ja
15b. De verwijzer wordt hiervan in kennis gesteld middels een afrondingsbrief, tenzij de patiënt
hiertegen bezwaar maakt:
Ja
15c. Als een vervolgbehandeling nodig is, geef ik hierover gericht advies aan de verwijzer. Ik
informeer de vervolgbehandelaar waar nodig over het verloop van de behandeling en de behaalde
resultaten voorzien van het vervolgadvies, tenzij de patiënt hier bezwaar tegen maakt:
Ja
16. Omgang met patientgegevens
16a. Ik vraag om toestemming van de patient bij het delen van gegevens met niet bij de
behandeling betrokken professionals:
Ja
16b. In situaties waarin het beroepsgeheim mogelijk doorbroken wordt, gebruik ik de daartoe
geldende richtlijnen van de beroepsgroep, waaronder de meldcode kindermishandeling en
huiselijk geweld (bij conflict van plichten, vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld),
het stappenplan materiële controle en ik vraag het controleplan op bij de zorgverzekeraar (bij
materiële controle):
Ja
16c. Ik gebruik de privacyverklaring als de patiënt zijn diagnose niet kenbaar wil maken aan zijn
zorgverzekeraar/DIS:
Ja

III. Ondertekening
Naam: Dirk Corstens
Plaats: Maastricht
Datum: 09-12-2017
Ik verklaar dat ik me houd aan de wettelijke kaders van mijn beroepsuitoefening,
handel conform het model kwaliteitsstatuut en dat ik dit kwaliteitsstatuut naar
waarheid heb ingevuld:
Ja